Deklaracja dostępności platformy krakus.czn.uj.edu.pl


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do Platformy zdalnego nauczania Krakus (krakus.czn.uj.edu.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Platformy Ktakus administrowanej przez dział Rozwoju i Jakości Kształcenia.


Data publikacji strony internetowej: 2017-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-09.


Strona internetowa Platformy Krakus jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • cześć treści (filmy, prezentacje, zdjęcia itp.) zamieszczanych przez prowadzących jest nieuaktualnianych i nie poddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r. co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • cześć treści (filmy, prezentacje, zdjęcia itp.) zamieszczanych przez prowadzących po dniu 23 września 2019 r. nie jest w pełni dostępnych. DRiJK prowadzi szkolenia z tworzenia treści elearningowych dla pracowników Uniwersytetu, na których informuje o zasadach WCAG
  • focus nie pojawia się po wejściu na rozwijane menu użytkownika

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej platformy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Dominik Zwiech, e-mail: dominik.zwiech@uj.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: + 48 504 996 641. Tą samą drogą można składać wnioski i żądania o zapewnienie dodatkowej informacji i dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .